top of page

 

Om duidelijkheid te verschaffen in onze werkwijze en om de samenwerking, tussen u als patiënt en Mondhygiënistenpratijk Hollands Spoor als zorgverlener te optimaliseren, hebben wij enkele algemene voorwaarden opgesteld. Wij gaan ervan uit dat u voorafgaand aan uw inschrijving uzelf op de hoogte heeft gesteld van deze voorwaarden en dat u deze zult naleven.

 

Afspraken

Onze praktijk werkt alleen op verwijzing van of met instemming van uw tandarts of mondhygiënist en volgens afspraak. Ook geven wij, desgewenst “een second opinion”. Een verwijzing is in dit geval niet nodig.

 

Afspraakherinnering

Wij versturen afspraakherinneringen d.m.v. een mail of sms aan onze patiënten, waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. Mocht u onverhoopt geen herinnering van ons ontvangen dan betekent dit niet dat uw afspraak niet doorgaat. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraken.

 

Te laat verschijnen op uw afspraak

Met het te laat verschijnen op uw afspraak riskeert u een annulering als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien. Probeert u minimaal 5 minuten voor tijd aanwezig te zijn.

 

Niet nagekomen afspraak

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur van tevoren te melden. Wij zijn dan in de gelegenheid om een andere patiënt te behandelen. Zegt u de afspraak niet, of niet tijdig af, dan kan de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. De mondhygiënist hanteert hierbij naar redelijkheid een percentage (0-100%) van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

 

Uw gegevens

Mochten uw persoonlijke gegevens als adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres of zorgverzekering veranderen, dan willen wij u vragen dit zo spoedig mogelijk aan ons door te geven. Wij kunnen dit dan aanpassen in uw dossier. Dit geldt ook voor een verandering met betrekking tot uw gezondheid, huisarts of tandarts.

 

Gezondheidsvragenlijst

Wij zullen samen met u bij uw eerste bezoek een vragenlijst afnemen met betrekking tot uw gezondheid en medicijngebruik. Het is van (levens)belang dat u dit naar waarheid beantwoord om complicaties te voorkomen en uw actuele medicatielijst bij uw apotheek opvraagt voorafgaand aan uw eerste bezoek. Wijzigingen in uw gezondheid en/of medicatie dient u aan ons door te geven.

Uw eigendommen

Waak zelf over uw eigendommen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u om uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten en uw jassen, tassen en dergelijke mee te nemen naar de behandelkamer. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.

Betalingen

  1. Wij zenden de factuur via Famed, ons factureringsbedrijf.

    • de factuur zal altijd eerst gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van uw soort verzekering, uw budget en in hoeverre u hier reeds van verbruikt heeft, ontvangt u een eventuele (rest)factuur.

    • onbetaalde facturen worden overgedragen aan een incassobureau wat hoge kosten met zich mee kan brengen.Klachten

Het kan voorkomen dat u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent geïnformeerd of behandeld. Wij vinden het erg belangrijk dat u iets met die onvrede doet. Vraag ten eerste om een verhelderend gesprek met uw behandelaar, u kunt dan aangeven wat u onduidelijk of storend vindt. Het is voor ons belangrijk om te weten dat u een probleem heeft. Wij kunnen dan gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u telefonisch advies en informatie inwinnen bij het Landelijk klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn.

Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van NVM-mondhygiënisten, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.Wilt u meer informatie over klachtenprocedures? Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn.

Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
tel. 06-12956429
www.klachtencommissieparamedici.nl 
E: klacht@mondhygienisten.nl
 

 

Mobiele telefoons

Bellen in onze wachtkamer wordt niet op prijs gesteld, dit kan andere patiënten of onze baliemedewerker storen. Wij verzoeken u vriendelijk om de beltoon van uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandelingen.

 

Roken

Het is verboden binnen of bij de ingang van de praktijk te roken. Uitgetrapte sigaretten vinden wij liever niet bij de ingang van de praktijk.

 

Huisdieren

Vanwege de strenge eisen van de hygiëne zijn huisdieren in de praktijk niet toegestaan.

 

Privacy en geheimhoudingsplicht

Wij zijn gebonden aan het beroepsgeheim of geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij geen informatie over u mogen verstrekken aan personen of instanties die niet bij de behandeling betrokken zijn. Alle noodzakelijke gegevens voor een behandeling van een patiënt worden geregistreerd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij zijn niet verbonden aan het Landelijk Elektronisch patiëntendossier (EPD). Voor inzage door derden is altijd uw schriftelijke toestemming nodig. Uitzonderingen hierop zijn de zorgverzekeraars. Sinds juli 2010 kunnen zij zonder uw toestemming over uw gegevens beschikken.

Algemene

     Voorwaarden

bottom of page